The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Hạt Regular

Đây là những hạt được lai tạo bằng phương pháp thụ phấn giữa cây đực và cây cái, có nghĩa là hạt sau khi thu hoạch sẽ có 50% là giống đực và 50% là giống cái (sự phù hợp với tự nhiên).