The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Hạt Feminized


Những hạt Feminized là những hạt 99% là giống cái. Người lai tạo giống cần sa thường sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau nhưng thông thường là cho thêm vào một loại hóc-môn khi lai tạo giống để thay đổi giới tính của hạt.