The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Chủng bản địa

Hạt giống nguyên thuỷ tự nhiên chưa qua lai tạo, nguồn gen của chúng là hoàn toàn tự nhiên. Các giống này thường được những người lai tạo lựa chọn để làm việc.