The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

50% Indica, 50% Sativa


Hạt giống có nguồn gen tỷ lệ cân bằng giữa hai họ cần sa Sativa và Indica